ระบบเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานนอกสถานที่
สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร

ใช้ username/password เดียวกันกับ e-Office