รายงานระบบรายงานเพื่อป้องกันความเสี่ยง
การติดโรค COVID-19 ของกรมสรรพากร

ใช้ username/password เดียวกันกับ e-Office