ระบบแจ้งกรณีทั้งสำนักงาน/ส่วนงานที่ไม่มีบุคลากร
สามารถมาปฏิบัติงานที่สำนักงานได้

ใช้ username/password เดียวกันกับ e-Office