ระบบบันทึกและรายงานการปิดสำนักงาน
เพื่อป้องกันการติด COVID-19
ของกรมสรรพากร

ใช้ username/password เดียวกันกับ e-Office